මගහැරිය නොහැකි ආවරණය – මැක්ස් හෝල්ට්

125
Volleyball

වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව තුළ පන්දු ප්‍රහාරයන් ආවරණය කිරීමට ලැබෙන්නේ ඉතා සුවිශේෂී ස්ථානයකි. ජාත්‍යන්තර පිටිය තුළ දී නම් ආවරණයන්හි වැදගත්කම තවත් ඉහළ යන්නේ එම පහරවල් ගොඩ ගැනීම ඉතාමත්ම අපහසු කටයුත්තක් වන නිසාය. මේ හේතුව නිසාම පන්දු ආවරණය කිරීම සඳහා විශේෂ දක්ෂතාවයක් ඇති විශේෂඥ පන්දු ආවරණය කරන්නන් යොදා ගැනීමට බොහෝ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් පෙළඹී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව තුළ පන්දු ප්‍රහාරයන් ආවරණය කිරීමට ලැබෙන්නේ ඉතා සුවිශේෂී ස්ථානයකි. ජාත්‍යන්තර පිටිය තුළ දී නම් ආවරණයන්හි වැදගත්කම තවත් ඉහළ යන්නේ එම පහරවල් ගොඩ ගැනීම ඉතාමත්ම අපහසු කටයුත්තක් වන නිසාය. මේ හේතුව නිසාම පන්දු ආවරණය කිරීම සඳහා විශේෂ දක්ෂතාවයක් ඇති විශේෂඥ පන්දු ආවරණය කරන්නන් යොදා ගැනීමට බොහෝ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් පෙළඹී…