මෙරට ප්‍රථම Online E-sports ශූරතාවලියේ ජයග්‍රහණය කැල්වින්ට

ශ‍්‍රී ලංකාවේ E-Sports ක්‍රීඩකයින් හට මහඟු අවස්ථාවක් උදා කරමින් ශ‍්‍රි ලංකාව E-Sports හරහා ජාත්‍යන්තරය දක්වා රැගෙන යාමට පසුබිම සකස් කිරීමේ අරමුණින් සංවිධානය කළ Speed...
video

Replay – Maximum Ladder PUBG Mobile Tournament powered by Dialog Gaming | Finals

Grand finale of 'Maximum Ladder PUBG Mobile Tournament' presented by Dialog Gaming, on 24th May 1:00 pm onwards. Watch the action LIVE on Sri Lanka's No....
video

Replay – Maximum Ladder PUBG Mobile Tournament powered by Dialog Gaming | Semi-Finals

Semi-finals of 'Maximum Ladder PUBG Mobile Tournament' presented by Dialog Gaming. (Joint collaboration of Maximum eSports, Dialog Gaming & ThePapare.com)

Albums

Photos – India Women tour of Sri Lanka 2022 – 2nd...

ThePapare.com | 26/06/2022 | Editing and re-using images without permission of ThePapare.com will be considered an intended copyright infringement. $contents = file_get_contents("http://portal.thepapare.com/widgets/gallery/8099"); echo $contents;...

Photos – St. Mary’s v New Star | Champions League 2022

ThePapare.com | 26/06/2022 | Editing and re-using images without permission of ThePapare.com will be considered an intended copyright infringement. $contents = file_get_contents("http://portal.thepapare.com/widgets/gallery/8100"); echo $contents;...

Most Viewed Albums