තනි අතින් පන්දු ඔසවා දෙන්නා – බෲනෝ රෙසෙන්ඩේ

වොලිබෝල් පුරාවෘත අංක 15

485

නම – බෲනෝ මොසා ඩි රෙසෙන්ඩේ (Bruno Mossa de Rezende) අන්වර්ථ නාමය – බෘනිනෝ (Brunino) උපත – 02/07/1986 උස – 190 cm (6 ft 3 in) බර –  76 kg (168 lbs) ක්‍රීඩා කරන ස්ථානය – පන්දු ඔසවන්නා (Setter) කමිස අංකය – අංක 1 ප්‍රහාරක උස – 323 cm (127…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නම – බෲනෝ මොසා ඩි රෙසෙන්ඩේ (Bruno Mossa de Rezende) අන්වර්ථ නාමය – බෘනිනෝ (Brunino) උපත – 02/07/1986 උස – 190 cm (6 ft 3 in) බර –  76 kg (168 lbs) ක්‍රීඩා කරන ස්ථානය – පන්දු ඔසවන්නා (Setter) කමිස අංකය – අංක 1 ප්‍රහාරක උස – 323 cm (127…