ලොව උසම වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයා – දිමිත්‍රි මසර්ස්කි

වොලිබෝල් පුරාවෘත අංක 14

1228

“කුමක් ඉගැන්වූවද ඔබට උස ඉගැන්විය නොහැක” යනුවෙන් පැරණි වොලිබෝල් කියමනක් තිබේ. ඉන් අරුත් ගැන්වෙන්නේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට ක්‍රීඩකයාගේ උස කෙතරම් වැදගත් වන්නේ ද යන්නයි.  ඒ බව සනාථ කිරීමට දිමිත්‍රි මසර්ස්කි තරම් වෙනත් උදාහරණයක් නොමැත. ජාත්‍යන්තර වොලිබෝල් පිටියේ දැවැන්තයන් ලෙසින් හැඳින්වෙන බොහෝ ක්‍රීඩකයන් මසර්ස්කි හමුවේ කුරුමිට්ටන් බවට පත් වන්නේ ඔහු තමාගේ උසෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“කුමක් ඉගැන්වූවද ඔබට උස ඉගැන්විය නොහැක” යනුවෙන් පැරණි වොලිබෝල් කියමනක් තිබේ. ඉන් අරුත් ගැන්වෙන්නේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට ක්‍රීඩකයාගේ උස කෙතරම් වැදගත් වන්නේ ද යන්නයි.  ඒ බව සනාථ කිරීමට දිමිත්‍රි මසර්ස්කි තරම් වෙනත් උදාහරණයක් නොමැත. ජාත්‍යන්තර වොලිබෝල් පිටියේ දැවැන්තයන් ලෙසින් හැඳින්වෙන බොහෝ ක්‍රීඩකයන් මසර්ස්කි හමුවේ කුරුමිට්ටන් බවට පත් වන්නේ ඔහු තමාගේ උසෙන්…