වාසනාවන්ත අංක 7 – ගිබා

වොලිබෝල් පුරාවෘත අංක 1

120

අංක 7 වාසනාවන්ත ඉලක්කමක් බව පුරාවෘත වල සඳහන් වන කරුණක්. ThePapare.com ඔබ වෙත ගෙන එන වොලිබෝල් පුරාවෘත ලිපි මාලාවේ පළමුවැන්න ආරම්භ වන්නේ වාසනාවන්ත අංක 7 ජර්සියෙන් සැරසී වොලිබෝල් පිටිය වර්ණවත් කළ ගිබා ගෙන්. 21 වැනි සියවසේ ලොව ජනප්‍රියතම වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් බොහෝ විචාරකයන්ගේ පැසසුමට ලක්වී ඇති ඔහු 2004 ඔලිම්පික් වොලිබෝල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අංක 7 වාසනාවන්ත ඉලක්කමක් බව පුරාවෘත වල සඳහන් වන කරුණක්. ThePapare.com ඔබ වෙත ගෙන එන වොලිබෝල් පුරාවෘත ලිපි මාලාවේ පළමුවැන්න ආරම්භ වන්නේ වාසනාවන්ත අංක 7 ජර්සියෙන් සැරසී වොලිබෝල් පිටිය වර්ණවත් කළ ගිබා ගෙන්. 21 වැනි සියවසේ ලොව ජනප්‍රියතම වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් බොහෝ විචාරකයන්ගේ පැසසුමට ලක්වී ඇති ඔහු 2004 ඔලිම්පික් වොලිබෝල්…