සිරස් පැනීමේ රාක්ෂයා – රිකාඩෝ ලුකරෙලි

165

ඔහුගේ නම කියූ පමණින් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව හොඳින් හැදෑරූ අයෙකුට නම් සිහි වන්නේ ඔහුගේ ක්‍රීඩා රටාව තුළ ඇති තාක්ෂණයයි. ඔහුගේ ප්‍රහාරක ඉපිලීම් වල ඇති තාක්ෂණය ප්‍රේක්ෂක ඇසට එතරම් ප්‍රියජනකය. ඔහු තනි පන්දු ආවරණ යොමු කිරීමේ  සමතෙකි.  එසේම ඔහු වයස අවුරුදු 21 වන විට වයස 23න් පහළ ලෝක වොලිබෝල් ශූරතාවයේ වටිනාම ක්‍රීඩකයා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔහුගේ නම කියූ පමණින් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව හොඳින් හැදෑරූ අයෙකුට නම් සිහි වන්නේ ඔහුගේ ක්‍රීඩා රටාව තුළ ඇති තාක්ෂණයයි. ඔහුගේ ප්‍රහාරක ඉපිලීම් වල ඇති තාක්ෂණය ප්‍රේක්ෂක ඇසට එතරම් ප්‍රියජනකය. ඔහු තනි පන්දු ආවරණ යොමු කිරීමේ  සමතෙකි.  එසේම ඔහු වයස අවුරුදු 21 වන විට වයස 23න් පහළ ලෝක වොලිබෝල් ශූරතාවයේ වටිනාම ක්‍රීඩකයා…