වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ – විල්ෆ්‍රෙඩෝ ලියොන්

වොලිබෝල් පුරාවෘත අංක 13

704

යම් ක්‍රීඩකයෙකුට වයස අවුරුදු 14 තරම් යොවුන් අවධියේ දී ජාතික කණ්ඩායමක් නියෝජනය කිරීමට වරම් දිනා ගත හැකි නම් ඔහු සැබැවින්ම අතිවිශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙකු ලෙසින් සැලකීමේ වරදක් නැත. විල්ෆ්‍රෙඩෝ ලියොන් වෙනෙරෝ 2008 මැයි 24 වැනි දින පළමු වරට කියුබානු ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන විට ඔහු වයස අවුරුදු 14යි මාස 10ක තරම් දැළි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

යම් ක්‍රීඩකයෙකුට වයස අවුරුදු 14 තරම් යොවුන් අවධියේ දී ජාතික කණ්ඩායමක් නියෝජනය කිරීමට වරම් දිනා ගත හැකි නම් ඔහු සැබැවින්ම අතිවිශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙකු ලෙසින් සැලකීමේ වරදක් නැත. විල්ෆ්‍රෙඩෝ ලියොන් වෙනෙරෝ 2008 මැයි 24 වැනි දින පළමු වරට කියුබානු ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන විට ඔහු වයස අවුරුදු 14යි මාස 10ක තරම් දැළි…