කැන්ගරු දේශයේ සිට වාර්තා අලුත් කළ සිංහයන්ගේ පොදුරද මඩුලු සවාරිය

428
2018 Commonwealth Games
 

බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය ක්‍රීඩා උළෙල, බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල, බ්‍රිතාන්‍ය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල යන විවිධ නම්වලින් වසර 84ක් පුරා පැවැත්වුණු හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයට අයත්ව තිබූ රටවල් අතර ක්‍රීඩා උළෙල මෙවර පැවැත්වුණේ 21 වන වරටයි. එයින් අවස්ථා 16ක් සඳහාම තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය ක්‍රීඩා උළෙල, බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල, බ්‍රිතාන්‍ය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල යන විවිධ නම්වලින් වසර 84ක් පුරා පැවැත්වුණු හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයට අයත්ව තිබූ රටවල් අතර ක්‍රීඩා උළෙල මෙවර පැවැත්වුණේ 21 වන වරටයි. එයින් අවස්ථා 16ක් සඳහාම තරග…