දේශීය ක්‍රිකට් වෙනස් කරන්න Tom Moodyගෙන් සැලැස්මක්

1282
 

ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින දේශීය ක්‍රිකට් ව්‍යුහය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම තම ප්‍රධාන අරමුණ බව නව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂක Tom Moody මහතා පවසා සිටියා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු පුහුණුකරුවෙකු වන Tom Moody මහතා මෙරට ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂක ලෙස පත්කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පසුගිය දා තීරණය කළා.  ඒ අනුව මෙරටට පැමිණි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින දේශීය ක්‍රිකට් ව්‍යුහය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම තම ප්‍රධාන අරමුණ බව නව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂක Tom Moody මහතා පවසා සිටියා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු පුහුණුකරුවෙකු වන Tom Moody මහතා මෙරට ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂක ලෙස පත්කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පසුගිය දා තීරණය කළා.  ඒ අනුව මෙරටට පැමිණි…