මේසපන්දුව දියුණු කරන්නට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය ගිවිසුම්ගත වෙයි

64
 

ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලය විසින් ප්‍රමුඛතා ක්‍රමවේදයක් මත පදනම්ව වෘත්තීය ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් බිහි කිරීම අරමුණු කර හඳුන්වා දුන් ඉහළ කාර්ය සාධන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සිය 06 වැනි ඉහළ කාර්ය සාධන ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකා මේසපන්දු සංගමය සමඟින් ඊයේ (09) දින අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලය විසින් ප්‍රමුඛතා ක්‍රමවේදයක් මත පදනම්ව වෘත්තීය ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් බිහි කිරීම අරමුණු කර හඳුන්වා දුන් ඉහළ කාර්ය සාධන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සිය 06 වැනි ඉහළ කාර්ය සාධන ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකා මේසපන්දු සංගමය සමඟින් ඊයේ (09) දින අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේ දී…