පරාජිතයන් අතර හොඳම පරාජිතයන් වූ හැටි

662
 

එක්දින ජාත්‍යන්තර තරග අතර වැඩිම තරග සංඛ්‍යාවක් පරාජයට පත් රට ලෙසින් ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය දා වාර්තා පොත් අතරට එක් වුණා. ඒ නිමා වූ එංගලන්ත – ශ්‍රී ලංකා දෙවැනි එක්දින තරගයේ ප්‍රතිඵලයත් සමඟින්. Team Match Lost Won Tied NR % Span ශ්‍රී ලංකාව 860 428 390 5 37 52.32 1975-2021 ඉන්දියාව …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එක්දින ජාත්‍යන්තර තරග අතර වැඩිම තරග සංඛ්‍යාවක් පරාජයට පත් රට ලෙසින් ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය දා වාර්තා පොත් අතරට එක් වුණා. ඒ නිමා වූ එංගලන්ත – ශ්‍රී ලංකා දෙවැනි එක්දින තරගයේ ප්‍රතිඵලයත් සමඟින්. Team Match Lost Won Tied NR % Span ශ්‍රී ලංකාව 860 428 390 5 37 52.32 1975-2021 ඉන්දියාව …