ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංධාන ක්‍රියාවලියට ක්‍රීඩාව යොදාගත හැක්කේ කෙසේ ද?

201

එකිනෙකට පරස්පර සමාජ ප්‍රජාවන් අතර පවතින සබඳතාවයන් ප්‍රතිසංධානය, සමාජ ඒකාබද්ධතාවය ඉහළ නැංවීම සහ සාමය ගොඩනැංවීම වැනි ක්‍රියාවලීන් කෙරෙහි ක්‍රීඩාවේ කාර්යභාරය සහ එය යොදාගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ වැදගත් සාකච්ඡාවක් පසුගිය දා SamsPerspective Facebook පිටුව විසින් සංවිධානය කරනු ලැබීය.  SamsPerspective Facebook පිටුව පවත්වා ගෙන යනු ලබන ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයෙකු මෙන්ම විස්තර විචාරකයෙකු වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එකිනෙකට පරස්පර සමාජ ප්‍රජාවන් අතර පවතින සබඳතාවයන් ප්‍රතිසංධානය, සමාජ ඒකාබද්ධතාවය ඉහළ නැංවීම සහ සාමය ගොඩනැංවීම වැනි ක්‍රියාවලීන් කෙරෙහි ක්‍රීඩාවේ කාර්යභාරය සහ එය යොදාගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ වැදගත් සාකච්ඡාවක් පසුගිය දා SamsPerspective Facebook පිටුව විසින් සංවිධානය කරනු ලැබීය.  SamsPerspective Facebook පිටුව පවත්වා ගෙන යනු ලබන ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයෙකු මෙන්ම විස්තර විචාරකයෙකු වන…