“ලංකාව කියන්නේ වේගපන්දු යවන්නන්ට නරකම රටක් නෙවේ”

183

පසුගිය සතියේ එංගලන්ත වේගපන්දු යවන්නන් එංගලන්තයේ Loughborough හි අතිශයින් උණුසුම් කරන ලද ස්ථානයක පුහුණුවීම් කර තිබුණේ ගාලු ක්‍රීඩාංගණයේ අධික ආර්ද්‍රතාවට හා උණුසුමට මුහුණ දීමේ අරමුණිනුයි මේ දිනවල එංගලන්තයේ උෂ්ණත්වය සෘණ අගයක් ගැනීම එංගලන්ත වේගපන්දු යවන්නන්ට හා ක්‍රීඩකයින්ට තරගාවලිය සඳහා සූදානම් වීමට දැඩි බාධාවක් වී තිබෙනවා. එංගලන්ත කණ්ඩායම පසුගිය 3 වැනිදා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය සතියේ එංගලන්ත වේගපන්දු යවන්නන් එංගලන්තයේ Loughborough හි අතිශයින් උණුසුම් කරන ලද ස්ථානයක පුහුණුවීම් කර තිබුණේ ගාලු ක්‍රීඩාංගණයේ අධික ආර්ද්‍රතාවට හා උණුසුමට මුහුණ දීමේ අරමුණිනුයි මේ දිනවල එංගලන්තයේ උෂ්ණත්වය සෘණ අගයක් ගැනීම එංගලන්ත වේගපන්දු යවන්නන්ට හා ක්‍රීඩකයින්ට තරගාවලිය සඳහා සූදානම් වීමට දැඩි බාධාවක් වී තිබෙනවා. එංගලන්ත කණ්ඩායම පසුගිය 3 වැනිදා…