පරාජයෙන් ගෞරවය ලැබූ දිගුදුර ශූරිය

420
 

රටවල් 200කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 10,000කට අධික පිරිසක් සහභාගි වන ඔලිම්පික් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමට ලැබීම එම ක්‍රීඩකයන් සිය ක්‍රීඩා දිවියේ ලබන විශාලතම ජයග්‍රහණයකි. එලෙස ඔලිම්පික් පදක්කමක් ජයග්‍රහණය කරමින් සිය ක්‍රීඩා දිවියේ විශාලතම ගෞරවය ලබන ක්‍රීඩකයන් අතරේ තරග පරාජය වූවත් ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ අමරණීය තරග අවසන් කරන්නන් බවට පත්වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

රටවල් 200කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 10,000කට අධික පිරිසක් සහභාගි වන ඔලිම්පික් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමට ලැබීම එම ක්‍රීඩකයන් සිය ක්‍රීඩා දිවියේ ලබන විශාලතම ජයග්‍රහණයකි. එලෙස ඔලිම්පික් පදක්කමක් ජයග්‍රහණය කරමින් සිය ක්‍රීඩා දිවියේ විශාලතම ගෞරවය ලබන ක්‍රීඩකයන් අතරේ තරග පරාජය වූවත් ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ අමරණීය තරග අවසන් කරන්නන් බවට පත්වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්…