දුර පැනීමේ ලෝක ශූරයාට මලල ක්‍රීඩා පිටිය තහනම් වේ

103
Luvo Manyonga

තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂාවන් මගහැරීම සහ නිවැරදි තොරතුරු ලබා නොදීම නිසාවෙන් දුර පැනීමේ ඉසව්වේ ලෝක ශූර Luvo Manyonga හට තාවකාලික තරග තහනමක් පැනවීමට මලල ක්‍රීඩා දූෂණ විරෝධී ඒකකය කටයුතු කර ඇත. පසුගිය මාස 12ක කාලවකවානුව අතරතුර දී අහඹු තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂාවන් තුනක් මගහැරීම නිසාවෙන් ඔහුට මෙම තහනම පැනවීමට එම බලධාරීන් කටයුතු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂාවන් මගහැරීම සහ නිවැරදි තොරතුරු ලබා නොදීම නිසාවෙන් දුර පැනීමේ ඉසව්වේ ලෝක ශූර Luvo Manyonga හට තාවකාලික තරග තහනමක් පැනවීමට මලල ක්‍රීඩා දූෂණ විරෝධී ඒකකය කටයුතු කර ඇත. පසුගිය මාස 12ක කාලවකවානුව අතරතුර දී අහඹු තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂාවන් තුනක් මගහැරීම නිසාවෙන් ඔහුට මෙම තහනම පැනවීමට එම බලධාරීන් කටයුතු…