යුධ හමුදාව ආරක්ෂක සේවා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය ජය ගනී

64

10 වන ආරක්ෂක සේවා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය දින තුනක් පුරා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණු අතර තෙවන දිනය (15) අවසානයේ ගුවන් හමුදාව හා නාවික හමුදාව පරාජය කරමින් තරගාවලියේ සමස්ත ශූරතාව දිනා ගැනීමට යුධ හමුදාව සමත් විය. සුගන්ධි නැවතත් ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව අලුත් කරයි 10 වන ජාතික ආරක්ෂක සේවා මලල ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

10 වන ආරක්ෂක සේවා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය දින තුනක් පුරා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණු අතර තෙවන දිනය (15) අවසානයේ ගුවන් හමුදාව හා නාවික හමුදාව පරාජය කරමින් තරගාවලියේ සමස්ත ශූරතාව දිනා ගැනීමට යුධ හමුදාව සමත් විය. සුගන්ධි නැවතත් ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව අලුත් කරයි 10 වන ජාතික ආරක්ෂක සේවා මලල ක්‍රීඩා…