පිය සෙනෙහසේ නැගී “මහ මුහුද” තරණය කළ, පාටේ

22
Thomas Partey’s Atletico Madrid story in Sinhala

දරිද්‍රතාවය නම් කුමක් දැයි අත්දැකීමට ඔබ අප්‍රිකානු මහාද්වීපයට සංචාරය කළ යුතුය. එහෙත් දරිද්‍රතාවය මතින්ම ගොඩනැගුණු ගෝත්‍රවාදී, නොදියුණු සංස්කෘතියකට උරුමකම් කියන අප්‍රිකානු සමාජය තුළින් දක්ෂයන් බිහිවන්නේ ද ඒ දරිද්‍රතාවය නිසාම ය. මැටියෙන් තැනූ ස්නූකර් පුවරු මත රවුම් ගල්කැට තබා කොසු මිටවල් වලින් ඒවාට අනින ස්නූකර් ක්‍රීඩකයන්, අබලි ද්‍රව්‍යවලින් තැනූ සංගීත භාණ්ඩවලින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දරිද්‍රතාවය නම් කුමක් දැයි අත්දැකීමට ඔබ අප්‍රිකානු මහාද්වීපයට සංචාරය කළ යුතුය. එහෙත් දරිද්‍රතාවය මතින්ම ගොඩනැගුණු ගෝත්‍රවාදී, නොදියුණු සංස්කෘතියකට උරුමකම් කියන අප්‍රිකානු සමාජය තුළින් දක්ෂයන් බිහිවන්නේ ද ඒ දරිද්‍රතාවය නිසාම ය. මැටියෙන් තැනූ ස්නූකර් පුවරු මත රවුම් ගල්කැට තබා කොසු මිටවල් වලින් ඒවාට අනින ස්නූකර් ක්‍රීඩකයන්, අබලි ද්‍රව්‍යවලින් තැනූ සංගීත භාණ්ඩවලින්…