ක්‍රිස්තුදේවය පරදා ශූරතාවය සාන්ත ඇලෝසියස් කණ්ඩායමට

503

මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයීය ආදි හොකී සංගමය විසින් ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලැබූ “අන්තර් පාසල් සත් සාමාජික හොකී තරගාවලිය”, නොවැම්බර් මස 11 සහ 12 මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුල හොකී ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් ආරම්භ කරන ලද මෙම තරගාවලිය වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරගාවලියක් ලෙස පැවති අතර මෙහි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයීය ආදි හොකී සංගමය විසින් ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරනු ලැබූ “අන්තර් පාසල් සත් සාමාජික හොකී තරගාවලිය”, නොවැම්බර් මස 11 සහ 12 මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුල හොකී ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් ආරම්භ කරන ලද මෙම තරගාවලිය වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරගාවලියක් ලෙස පැවති අතර මෙහි…