මේසපන්දුවෙන් වැඩපෙන්වන “වරුෂවිතාන” පවුල

250

එරන්දි වරුෂවිතාන, සුපුන් වරුෂවිතාන සහ හිරුණ වරුෂවිතාන යනු ශ්‍රී ලාංකීය වර්තමාන මේසපන්දු ක්‍රීඩාවේ දී ඉහළින්ම කියැවෙන නම් ය. ඔවුන්ගේ පියා සේ ම පියාගේ පියා ද මේසපන්දු ක්‍රීඩාවේ නිරත වූවෝ ය. මේ ඔවුන්ගේ පරම්පරා තුනක කතාවයි.  මැදි දුර පිටියේ දක්ෂතා දක්වන “උඩුදුම්බර අයිය – නගෝ” එරන්දි වරුෂවිතාන යනු වරුෂවිතාන පවුලේ මේසපන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එරන්දි වරුෂවිතාන, සුපුන් වරුෂවිතාන සහ හිරුණ වරුෂවිතාන යනු ශ්‍රී ලාංකීය වර්තමාන මේසපන්දු ක්‍රීඩාවේ දී ඉහළින්ම කියැවෙන නම් ය. ඔවුන්ගේ පියා සේ ම පියාගේ පියා ද මේසපන්දු ක්‍රීඩාවේ නිරත වූවෝ ය. මේ ඔවුන්ගේ පරම්පරා තුනක කතාවයි.  මැදි දුර පිටියේ දක්ෂතා දක්වන “උඩුදුම්බර අයිය – නගෝ” එරන්දි වරුෂවිතාන යනු වරුෂවිතාන පවුලේ මේසපන්දු…