පාසල් ක්‍රිකට් නැවත ආරම්භය ගැන ඉඟියක්!

පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

151
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ මූලික අඩිතාලම වෙමින් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ දක්ෂතා ඔප්නැංවූ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2021 අදියර ඇරඹීමේ පළමු පියවර ලෙස එළඹෙන මාර්තු මාසයේ දී වයස අවුරුදු 19න් පහළ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සැලසුම් සකසමින් සිටින බව වාර්තා වේ.  මෙහි ප්‍රධානතම ඉලක්කය වන්නේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ මූලික අඩිතාලම වෙමින් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ දක්ෂතා ඔප්නැංවූ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 2021 අදියර ඇරඹීමේ පළමු පියවර ලෙස එළඹෙන මාර්තු මාසයේ දී වයස අවුරුදු 19න් පහළ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සැලසුම් සකසමින් සිටින බව වාර්තා වේ.  මෙහි ප්‍රධානතම ඉලක්කය වන්නේ…