පුහුණුකරුවන් තිදෙනෙකු දෙවන තරු මට්ටමට

375
 

ශ්‍රී ලංකාවේ පුහුණුවීම් කටයුතු සිදුකරන ජාත්‍යන්තර පළමු තරු මට්ටමේ සිටි බොක්සිං පුහුණුකරුවන් තිදෙනෙකු හට අන්තර්ජාතික බොක්සිං සංගමය විසින් ජාත්‍යන්තර දෙවන තරු මට්ටම දක්වා උසස් වීම් ලබා දී ඇත. ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ජාත්‍යන්තර බොක්සිං තනතුරකට ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සංගමයේ වර්තමාන උපසභාපති ධූරයේ කටයුතු…. මෙසේ ජාත්‍යන්තර දෙවන තරු මට්ටම දක්වා උසස්වීම් හිමිවී ඇත්තේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාවේ පුහුණුවීම් කටයුතු සිදුකරන ජාත්‍යන්තර පළමු තරු මට්ටමේ සිටි බොක්සිං පුහුණුකරුවන් තිදෙනෙකු හට අන්තර්ජාතික බොක්සිං සංගමය විසින් ජාත්‍යන්තර දෙවන තරු මට්ටම දක්වා උසස් වීම් ලබා දී ඇත. ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ජාත්‍යන්තර බොක්සිං තනතුරකට ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සංගමයේ වර්තමාන උපසභාපති ධූරයේ කටයුතු…. මෙසේ ජාත්‍යන්තර දෙවන තරු මට්ටම දක්වා උසස්වීම් හිමිවී ඇත්තේ…