“පාසල් රග්බි තරගවලට බාධාවක් නෑ!” – රංජිත් චන්ද්‍රසේකර

350

පාසල් රග්බි තරග සඳහා විනිසුරුවන් ලබා දීම තාවකාලිකව අත්හීටුවීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රග්බි විනිසුරුවන්ගේ සංගමය ගත් තීරණයට, ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සංගමය ප්‍රතිචාර දක්වමින් පවසා ඇත්තේ දැනට පවතින තරගාවලියට එය කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරන බවයි. අවසන් මොහොතේ දී දකුණු ලක සංග්‍රාමය සමව නිමා වෙයි 26 වැනි වතාවටත් සංවිධානය කරන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාසල් රග්බි තරග සඳහා විනිසුරුවන් ලබා දීම තාවකාලිකව අත්හීටුවීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රග්බි විනිසුරුවන්ගේ සංගමය ගත් තීරණයට, ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි පාපන්දු සංගමය ප්‍රතිචාර දක්වමින් පවසා ඇත්තේ දැනට පවතින තරගාවලියට එය කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරන බවයි. අවසන් මොහොතේ දී දකුණු ලක සංග්‍රාමය සමව නිමා වෙයි 26 වැනි වතාවටත් සංවිධානය කරන…