ක්‍රීඩකයින් සහ අපි අතර කිසිම වැටුප් ආරවුලක් නැහැ – SLC

94

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතර ඇතිව තිබෙන ‘වැටුප් ආරවුලක්’ උපුටා දක්වමින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ප්‍රවෘත්ති කිහිපයකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පහත සඳහන් පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කරමින් ඊයේ (29) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කළා. එහි දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසා සිටින්නේ වාර්ෂිකව ‘ජාතික…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් අතර ඇතිව තිබෙන ‘වැටුප් ආරවුලක්’ උපුටා දක්වමින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ප්‍රවෘත්ති කිහිපයකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පහත සඳහන් පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කරමින් ඊයේ (29) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කළා. එහි දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසා සිටින්නේ වාර්ෂිකව ‘ජාතික…