කිලිනොච්චියට ක්‍රීඩා කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානක්

133

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩාංගණය ලබන වසරේ (2021) සිට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස වැඩි දියුණු කිරීමට ජාතික යොවුන් සේනාංකය තීරණය කර ඇත.  2010 වසරේ “උතුරටත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියක්” යන සංකල්පය යටතේ වැඩ ආරම්භ කළ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩාංගණය 400m ධාවන පථයක්, 50m පිහිනුම් තටාකයක්, පා පන්දු ක්‍රීඩා පිටියක් සහ ගෘහස්ථ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩාංගණය ලබන වසරේ (2021) සිට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස වැඩි දියුණු කිරීමට ජාතික යොවුන් සේනාංකය තීරණය කර ඇත.  2010 වසරේ “උතුරටත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියක්” යන සංකල්පය යටතේ වැඩ ආරම්භ කළ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩාංගණය 400m ධාවන පථයක්, 50m පිහිනුම් තටාකයක්, පා පන්දු ක්‍රීඩා පිටියක් සහ ගෘහස්ථ…