නංගිව සතුටු කරන්න බැඩ්මින්ටන් ගහපු පුංචි ක්‍රිකට් වීරයා

760
Janishka Perera
 

ඔබ අප කොයි කාටත් හඳුනා ගත්/ නොගත් දක්ෂතා දක්ෂතා රැසක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරු තම තමන්ගේ දක්ෂතා දන්නවා, තවත් සමහරු ඒ සැඟවුණු දක්ෂතා ගැන දන්නේ නැහැ. මේ යොවුන් වීරයා වයසින් පුංචි වුනත්, කරලා තියෙන වැඩ බැලුවාහම ඔහු ඇත්තටම පුංචි නැහැ. බැඩ්මින්ටන්වලින් ක්‍රීඩා දිවිය ආරම්භ කරලා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඔබ අප කොයි කාටත් හඳුනා ගත්/ නොගත් දක්ෂතා දක්ෂතා රැසක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරු තම තමන්ගේ දක්ෂතා දන්නවා, තවත් සමහරු ඒ සැඟවුණු දක්ෂතා ගැන දන්නේ නැහැ. මේ යොවුන් වීරයා වයසින් පුංචි වුනත්, කරලා තියෙන වැඩ බැලුවාහම ඔහු ඇත්තටම පුංචි නැහැ. බැඩ්මින්ටන්වලින් ක්‍රීඩා දිවිය ආරම්භ කරලා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ…