ක්‍රිකට් පිටියට තිත තැබූ කැන්ඩි කෙල්ල

761
Sripali Weerakkody

කන්ද උඩරටින් ක්‍රිකට් පිටියට පිවිසි ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි ක්‍රිකට් වෙනුවෙන්ම කොළඹට පැමිණ එහිම බින්න බහිනවා. ක්‍රීඩිකාවක් ඊට පසුව උපදේශිකාවක් ලෙස ඇයගේ ජීවිතය ගෙවි යනවා. ThePapare.com ඇයත් සමඟ කළ සාකච්ඡාවක සංක්ෂිප්තයක් ලෙසින් මෙලෙස ඉදිරිපත් කරන්නේ ශ්‍රීපාලිගේ ඒ කතාව. ශ්‍රීපාලිගේ පවුලේ කෙල්ලොම දෙන්නෙක්. ශ්‍රීපාලි බඩ පිස්සි. අක්කා පාසලේදීත් ඉන් පිටතදීත් අහිංසකියක් වෙද්දී, ශ්‍රීපාලි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කන්ද උඩරටින් ක්‍රිකට් පිටියට පිවිසි ශ්‍රීපාලි වීරක්කොඩි ක්‍රිකට් වෙනුවෙන්ම කොළඹට පැමිණ එහිම බින්න බහිනවා. ක්‍රීඩිකාවක් ඊට පසුව උපදේශිකාවක් ලෙස ඇයගේ ජීවිතය ගෙවි යනවා. ThePapare.com ඇයත් සමඟ කළ සාකච්ඡාවක සංක්ෂිප්තයක් ලෙසින් මෙලෙස ඉදිරිපත් කරන්නේ ශ්‍රීපාලිගේ ඒ කතාව. ශ්‍රීපාලිගේ පවුලේ කෙල්ලොම දෙන්නෙක්. ශ්‍රීපාලි බඩ පිස්සි. අක්කා පාසලේදීත් ඉන් පිටතදීත් අහිංසකියක් වෙද්දී, ශ්‍රීපාලි…