ශ්‍රී ලංකා කිරුළ දරණ යොවුන් වීරයා “නිපුන් ධනංජය”

872
Nipun Dhananjaya

වයස අවුරුදු 19න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ, ශ්‍රී ලංකා මතකයන් අතර නිපුන් ධනංජයට හිමි වෙන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයක්. ඔහු 2018 වසරේ සිට මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ද වන්නේ ය. මේ ඔහු ගැන ThePapare.com තබන සටහනක්. “අම්මත්, තාත්තත්, කියන විදිහට මම බැට් එකටත් බෝලෙටත් හුරු වෙන්නේ පුංචිම කාලෙ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වයස අවුරුදු 19න් පහළ යොවුන් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ, ශ්‍රී ලංකා මතකයන් අතර නිපුන් ධනංජයට හිමි වෙන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයක්. ඔහු 2018 වසරේ සිට මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා යොවුන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ද වන්නේ ය. මේ ඔහු ගැන ThePapare.com තබන සටහනක්. “අම්මත්, තාත්තත්, කියන විදිහට මම බැට් එකටත් බෝලෙටත් හුරු වෙන්නේ පුංචිම කාලෙ…