වත්මන් සභාපති නිතරගයෙන් නැවතත් ඔලිම්පික් මුලසුනට

70
 

අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ වත්මන් සභාපතිවරයා වන Thomas Bach ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත නව සභාපතිවරයා තේරීමේ ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් වෙමින් නැවත වරක් ඔලිම්පික් මුල් පුටුව සඳහා තරග කිරීමට තීරණය කර ඇත. එම ඡන්ද විමසීම ලබන වසරේ (2021) මාර්තු මාසයේ දී ඇතෑන්ස් නුවර දී පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් විධායක කමිටු රැස්වීමේ දී සිදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ වත්මන් සභාපතිවරයා වන Thomas Bach ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත නව සභාපතිවරයා තේරීමේ ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් වෙමින් නැවත වරක් ඔලිම්පික් මුල් පුටුව සඳහා තරග කිරීමට තීරණය කර ඇත. එම ඡන්ද විමසීම ලබන වසරේ (2021) මාර්තු මාසයේ දී ඇතෑන්ස් නුවර දී පැවැත්වෙන ඔලිම්පික් විධායක කමිටු රැස්වීමේ දී සිදු…