උදේ පාන්දර සංගාට ආ අමුතු තාලයේ ෆැක්ස් පණිවිඩය

අපි නෑසු ක්‍රිකට් කතා

700
Kumar Sangakkara

“ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්නට පෙර ඒ හා සම්බන්ධව ලියවුණ දේ කියවිය යුතු බව මගේ පියාගේ මතය වුනා. ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්නට පෙර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය ගැන මනා වැටහීමක් තිබිය යුතු බවත්, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පිවිසෙන්නට හොඳම මග ක්‍රීඩාව ගැන කියවීම බවත් ඔහු නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කළා. මා ලබාගන්නා ලකුණු ප්‍රමාණය කෙතරම්ද කියා ඇත්තමට ඔහුට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්නට පෙර ඒ හා සම්බන්ධව ලියවුණ දේ කියවිය යුතු බව මගේ පියාගේ මතය වුනා. ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්නට පෙර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය ගැන මනා වැටහීමක් තිබිය යුතු බවත්, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පිවිසෙන්නට හොඳම මග ක්‍රීඩාව ගැන කියවීම බවත් ඔහු නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කළා. මා ලබාගන්නා ලකුණු ප්‍රමාණය කෙතරම්ද කියා ඇත්තමට ඔහුට…