ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මහානර්ඝ නාමය මහානාම

kan

1321
Ross Kinnaird/Getty Images

මේ ලිපිය වෙනුවෙන් යම් පූර්විකාවක් අවශ්‍ය යැයි මා විශ්වාස කරමි. ThePapare.com වෙබ් අඩවිය වෙත මා ඔහු ගැන ලියන දෙවන ලිපිය මෙය වෙයි. ක්‍රීඩාවට  ළැදි සහ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ පවුලක උපන් මට කුඩා අවධියේ දී ක්‍රීඩා පූර්වාදර්ශ පුද්ගල චරිත කිහිපයක් සිටි බව මතකය.  ඒ පූර්වාදර්ශකයින් අතරින් අප කතානායක ක්‍රීඩකයාට ඉතිහාසය තුළ ලැබිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ ලිපිය වෙනුවෙන් යම් පූර්විකාවක් අවශ්‍ය යැයි මා විශ්වාස කරමි. ThePapare.com වෙබ් අඩවිය වෙත මා ඔහු ගැන ලියන දෙවන ලිපිය මෙය වෙයි. ක්‍රීඩාවට  ළැදි සහ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ පවුලක උපන් මට කුඩා අවධියේ දී ක්‍රීඩා පූර්වාදර්ශ පුද්ගල චරිත කිහිපයක් සිටි බව මතකය.  ඒ පූර්වාදර්ශකයින් අතරින් අප කතානායක ක්‍රීඩකයාට ඉතිහාසය තුළ ලැබිය…