අනූ ගණන්වල අපි, ක්‍රිකට් සහ සබ්සේ බඩා කිලාඩි!

189
World Cup Final Australia v Sri Lanka Lahore 1996 Aravinda de Silva reaches 100 66640-14A (Photo by Patrick Eagar/Patrick Eagar via Getty Images)

අක්ෂේ කුමාර් රඟපෑ සබ්සේ කිලාඩි චිත්‍රපටය ඉන්දියාවේ බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා තබමින් පෙරළි කරමින් තිබූ සමයයි.  සබ්සේ බඩා කිලාඩි ඉන්දියාවට කොයි තරම් දරුණු හිට් එකක් වුනා ද කියතොත් එක වැලට අක්ෂේ කුමාර් යොදා ගත් කිලාඩි පිකචර් කිහිපයක් බිහි විය. එහෙත් ඒ එකක්වත් ඔරිජිනල් සබ්සේ බඩා කිලාඩි තරම් හිට් වුනේ නැත. ඉන්දියාවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අක්ෂේ කුමාර් රඟපෑ සබ්සේ කිලාඩි චිත්‍රපටය ඉන්දියාවේ බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා තබමින් පෙරළි කරමින් තිබූ සමයයි.  සබ්සේ බඩා කිලාඩි ඉන්දියාවට කොයි තරම් දරුණු හිට් එකක් වුනා ද කියතොත් එක වැලට අක්ෂේ කුමාර් යොදා ගත් කිලාඩි පිකචර් කිහිපයක් බිහි විය. එහෙත් ඒ එකක්වත් ඔරිජිනල් සබ්සේ බඩා කිලාඩි තරම් හිට් වුනේ නැත. ඉන්දියාවේ…