පවුලේ සැමට සහභාගි විය හැකි “පාපන්දු සිකුරාදා” ආරම්භ වේ

249
Football Friday Press Conference

ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව නිර්මාණය කළ “ජයගමු” වැඩසටහනේ මීළඟ අදියර ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති “පාපන්දු සිකුරාදා” වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් අද (17) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වුණා. එම මාධ්‍ය හමුව සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, පාපන්දු සම්මේලනයෙ ලේකම් ජස්වර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව නිර්මාණය කළ “ජයගමු” වැඩසටහනේ මීළඟ අදියර ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති “පාපන්දු සිකුරාදා” වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් අද (17) ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වුණා. එම මාධ්‍ය හමුව සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, පාපන්දු සම්මේලනයෙ ලේකම් ජස්වර්…