නැගෙනහිර පළාතේ ක්‍රිකට්වලට නව බලාපොරොත්තුවක්

1011
 

ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර පළාතේ පළමු ක්‍රිකට් තණතීරුව සහිත ක්‍රීඩා පිටිය මේ වන විට පුද්ගලික අංශයේ සමාගමක් විසින් මඩකලපුවේ Koddaimunai ප්‍රදේශයේ දී ඉදිකරමින් පවතියි. ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර කලාපය වර්ග කිලෝමීටර් 9,996ක් පුරාවට විහිදී තිබෙන නමුත් ටර්ෆ් තණතීරුවක් සහිත කඩුල්ලක් සමඟ දැනට තිබෙන එකම ක්‍රීඩාංගණය මෙයයි. 2016 වසරේ දී ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර පළාතේ පළමු ක්‍රිකට් තණතීරුව සහිත ක්‍රීඩා පිටිය මේ වන විට පුද්ගලික අංශයේ සමාගමක් විසින් මඩකලපුවේ Koddaimunai ප්‍රදේශයේ දී ඉදිකරමින් පවතියි. ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර කලාපය වර්ග කිලෝමීටර් 9,996ක් පුරාවට විහිදී තිබෙන නමුත් ටර්ෆ් තණතීරුවක් සහිත කඩුල්ලක් සමඟ දැනට තිබෙන එකම ක්‍රීඩාංගණය මෙයයි. 2016 වසරේ දී ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ…