2021 මලල ක්‍රීඩා කාලසටහන නිකුත් වෙයි

280
2021 Sri Lankan Athletics Calendar

එක් ජාතික තරගාවලියකට පමණක් සීමා වූ 2020 වසරෙන් පසු මෙම වසර සඳහා වන ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මලල ක්‍රීඩා කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙවර දේශීය පිටියේ වැඩ කටයුතු මාර්තු මස 28 සහ 29 දිනවල කතරගම දී පැවැත්වීමට නියමිත ජාතික විවෘත මැරතන් සහ තරග ඇවිදීම් තරගාවලියෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එක් ජාතික තරගාවලියකට පමණක් සීමා වූ 2020 වසරෙන් පසු මෙම වසර සඳහා වන ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර මලල ක්‍රීඩා කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙවර දේශීය පිටියේ වැඩ කටයුතු මාර්තු මස 28 සහ 29 දිනවල කතරගම දී පැවැත්වීමට නියමිත ජාතික විවෘත මැරතන් සහ තරග ඇවිදීම් තරගාවලියෙන්…