සාවද්‍ය තොරතුරු සැපයූ ලෝක ශූරයාට වැඩ වරදි

243

තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණයන් මගහැරීම නිසාවෙන් පසුගිය ජනවාරි මස සිට තාවකාලික තරග තහනමක් පනවා තිබූ මැරතන් ඉසව්වේ හිටපු ලෝක ශූර කෙන්යානු ජාතික Wilson Kipsang හට වසර හතරක තරග තහනමක් පැනවූ බව “Athletics Integrity Unit” මගින් පසුගිය දා නිවේදනය කරන ලදි. පාසල් පිටියේ දක්ෂයන් තේරීමේ තරගාවලිය අවලංගු වෙයි තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ මගහැරීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණයන් මගහැරීම නිසාවෙන් පසුගිය ජනවාරි මස සිට තාවකාලික තරග තහනමක් පනවා තිබූ මැරතන් ඉසව්වේ හිටපු ලෝක ශූර කෙන්යානු ජාතික Wilson Kipsang හට වසර හතරක තරග තහනමක් පැනවූ බව “Athletics Integrity Unit” මගින් පසුගිය දා නිවේදනය කරන ලදි. පාසල් පිටියේ දක්ෂයන් තේරීමේ තරගාවලිය අවලංගු වෙයි තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ මගහැරීම…