මලල ක්‍රීඩා පුහුණු සංචිතයක් නුවරඑළියට

54

ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් උළෙල සහ ආසියානු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඉලක්ක කර ගනිමින් නේවාසික පුහුණු කඳවුරක් ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම මස 04 වැනිදා සිට නුවරඑළියේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇත. ඔලිම්පියන්ස්ලාට නව වරප්‍රසාදයක් මෙම පුහුණු කඳවුර පිළිබඳව Daily News වෙත අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා මලල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් උළෙල සහ ආසියානු මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඉලක්ක කර ගනිමින් නේවාසික පුහුණු කඳවුරක් ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම මස 04 වැනිදා සිට නුවරඑළියේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇත. ඔලිම්පියන්ස්ලාට නව වරප්‍රසාදයක් මෙම පුහුණු කඳවුර පිළිබඳව Daily News වෙත අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා මලල…