කොරෝනා ව්‍යාප්තියට වැඩිම අවදානමක් ඇති ක්‍රීඩාව වොලිබෝල්!!

41
Volleyball

ඉතාලියේ සිදුකළ පරීක්ෂණයක් හරහා COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමට වැඩිම අවදානමක් ඇති ක්‍රීඩාව ලෙස වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව හඳුනාගෙන ඇත.  ඉතාලියේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ සහ එරට ඔලිම්පික් කමිටුවේ (CONI) මඟ පෙන්වීම යටතේ Polytechnic of Turin විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් ක්‍රීඩා ඉසව් හරහා COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමට ඇති හැකියාවට අදාළව පරීක්ෂණ කර ඇත. එහිදී හෙළිවී ඇත්තේ එය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉතාලියේ සිදුකළ පරීක්ෂණයක් හරහා COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමට වැඩිම අවදානමක් ඇති ක්‍රීඩාව ලෙස වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව හඳුනාගෙන ඇත.  ඉතාලියේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ සහ එරට ඔලිම්පික් කමිටුවේ (CONI) මඟ පෙන්වීම යටතේ Polytechnic of Turin විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් ක්‍රීඩා ඉසව් හරහා COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමට ඇති හැකියාවට අදාළව පරීක්ෂණ කර ඇත. එහිදී හෙළිවී ඇත්තේ එය…