ටෝකියෝ මැරතන් තරගයට නව දිනයක්

97
Behrouz Mehri/Agence France-Presse — Getty Images

2021 වසරේ මාර්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සුප්‍රකට ටෝකියෝ මැරතන් තරගය පැතිර යන කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් ලබන වසරේ (2021) ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා කල්දැමීමට එහි සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව 2021 මාර්තු මස 07 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මැරතන් තරගය මාස හතක කාලයක් පසුපසට දමමින් 2021 ඔක්තෝබර් 17 වැනිදා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2021 වසරේ මාර්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සුප්‍රකට ටෝකියෝ මැරතන් තරගය පැතිර යන කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් ලබන වසරේ (2021) ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා කල්දැමීමට එහි සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව 2021 මාර්තු මස 07 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මැරතන් තරගය මාස හතක කාලයක් පසුපසට දමමින් 2021 ඔක්තෝබර් 17 වැනිදා…