ජාතික සංචිතයේ ක්‍රීඩකයන්ට කාලගණන තරගාවලියකට වරම්

72
Time Counting Athletic Trials Held in October

මෙම මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරග ඊයේ (07) කල් දැමීමට තීරණය කළ නමුත් ජාතික සංචිතයේ සිටින සහ සුපිරි ක්‍රීඩක සංචිතයේ සිටින ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට එම පෙර සැලසුම් කළ දිනයන්හීම කාලගණන තරගාවලියක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත. මේ මස 23 වැනිදා සිට 25 වැනිදා තෙක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ එම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ජාතික මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරග ඊයේ (07) කල් දැමීමට තීරණය කළ නමුත් ජාතික සංචිතයේ සිටින සහ සුපිරි ක්‍රීඩක සංචිතයේ සිටින ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට එම පෙර සැලසුම් කළ දිනයන්හීම කාලගණන තරගාවලියක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත. මේ මස 23 වැනිදා සිට 25 වැනිදා තෙක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ එම…