සුපර් ලීගයේ විනිසුරු තාක්ෂණය ඉහළට

Super League - 2021

77
 

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන Super League 2021 පාපන්දු තරගාවලියේ විනිසුරුවරුන් හට නව සන්නිවේදන උපකරණ කට්ටල ප්‍රදානය කිරීම ඊයේ (12) ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. එම නව සන්නිවේදන උපකරණ කට්ටල තුළින් පිටියේ විනිසුරුවරුන් හට ඉතාමත් වේගයෙන් සිය පණිවිඩ හුවමාරු කර ගැනීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන Super League 2021 පාපන්දු තරගාවලියේ විනිසුරුවරුන් හට නව සන්නිවේදන උපකරණ කට්ටල ප්‍රදානය කිරීම ඊයේ (12) ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. එම නව සන්නිවේදන උපකරණ කට්ටල තුළින් පිටියේ විනිසුරුවරුන් හට ඉතාමත් වේගයෙන් සිය පණිවිඩ හුවමාරු කර ගැනීමට…