පන්දුවක් වැදී හිස්කබල සෙලවීමක් වුනාම තිබෙන නීතිවල වැදගත්කම

14

Concussion Substitute නැතහොත් පන්දුවක් වැදීමෙන් හිස්කබල සෙලවීමක් වූ පසුව වෙන්නේ මොකක්ද? ඒ සඳහා ක්‍රීඩක ආදේශය වෙන්නේ කොහොමද? සහ එම නීතිය පැනවීමේ වැදගත්කම කතා කිරීම මේ වන විට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තුන්ලොවට අධිපති දෙවිඳු සෝබර්ස්! ඔහුට ක්‍රිකට් පිටියේ කරන්නට නොහැකි දෙයක් තිබුණේම නැත. රෑ එළිවෙන තුරු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

Concussion Substitute නැතහොත් පන්දුවක් වැදීමෙන් හිස්කබල සෙලවීමක් වූ පසුව වෙන්නේ මොකක්ද? ඒ සඳහා ක්‍රීඩක ආදේශය වෙන්නේ කොහොමද? සහ එම නීතිය පැනවීමේ වැදගත්කම කතා කිරීම මේ වන විට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තුන්ලොවට අධිපති දෙවිඳු සෝබර්ස්! ඔහුට ක්‍රිකට් පිටියේ කරන්නට නොහැකි දෙයක් තිබුණේම නැත. රෑ එළිවෙන තුරු…

SHARE