ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තුන්ලොවට අධිපති දෙවිඳු සෝබර්ස්!

9
Getty Images

ඔහුට ක්‍රිකට් පිටියේ කරන්නට නොහැකි දෙයක් තිබුණේම නැත. රෑ එළිවෙන තුරු අඩිපුඩි ගසා කිසිවක් නොවූ පරිද්දෙන් පසුවදා පිටිය මැදට ගොස් නම් ලොව දැරූ පන්දු යවන්නට පිටියේ හතර කොනට පහර දෙන්නට ඔහු තරම් සමතෙකු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේම සිටියේ නැත. මේ ඔබ ඉදිරියේ දිග හැරෙන්නේ ගාෆිල්ඩ් සෝබර්ස් නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එතෙක් මෙතෙක් පහළවූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔහුට ක්‍රිකට් පිටියේ කරන්නට නොහැකි දෙයක් තිබුණේම නැත. රෑ එළිවෙන තුරු අඩිපුඩි ගසා කිසිවක් නොවූ පරිද්දෙන් පසුවදා පිටිය මැදට ගොස් නම් ලොව දැරූ පන්දු යවන්නට පිටියේ හතර කොනට පහර දෙන්නට ඔහු තරම් සමතෙකු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේම සිටියේ නැත. මේ ඔබ ඉදිරියේ දිග හැරෙන්නේ ගාෆිල්ඩ් සෝබර්ස් නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එතෙක් මෙතෙක් පහළවූ…