ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන්ට විශේෂ පුහුණු කඳවුරක්

192
 

ශ්‍රී ලංකාවේ වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන් සඳහා පවත්වනු ලැබූ විශේෂ පුහුණු කඳවුරක් පසුගිය සති අන්තයේ පොළොන්නරුවේ දී සාර්ථකව නිමා විය. ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමය සහ පොළාන්නරුව දිස්ත්‍රික් වොලිබෝල් සංගමය ඒකාබද්ධව වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන් ඉලක්ක කරගනිමින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම අදියර 1 පුහුණු කඳවුර සැප්තැම්බර් මස 12 සහ 13…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාවේ වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන් සඳහා පවත්වනු ලැබූ විශේෂ පුහුණු කඳවුරක් පසුගිය සති අන්තයේ පොළොන්නරුවේ දී සාර්ථකව නිමා විය. ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමය සහ පොළාන්නරුව දිස්ත්‍රික් වොලිබෝල් සංගමය ඒකාබද්ධව වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන් ඉලක්ක කරගනිමින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම අදියර 1 පුහුණු කඳවුර සැප්තැම්බර් මස 12 සහ 13…