ටයිකොන්ඩෝ ශූරතා දෙකම මොරටුවට

52
www.moraspirit.com

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ටයිකොන්ඩෝ තරග පසුගිය අගෝස්තු මස 27, 28 හා 29 දිනවල රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ දී පැවැත්විනි.  එහි දී සමස්ත පිරිමි හා කාන්තා ශූරතාවයන් දිනා ගැනීමට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සමත් විය. ඔවුන් තරගාවලියේ දී රන් පදක්කම් 6ක් දිනා ගැනීමට සමත් විය.  මෙවන් ඉඳුරුවගෙන් නව වාර්තා පහක්; වැඩිම පදක්කම් ජ’පුරට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ටයිකොන්ඩෝ තරග පසුගිය අගෝස්තු මස 27, 28 හා 29 දිනවල රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ දී පැවැත්විනි.  එහි දී සමස්ත පිරිමි හා කාන්තා ශූරතාවයන් දිනා ගැනීමට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සමත් විය. ඔවුන් තරගාවලියේ දී රන් පදක්කම් 6ක් දිනා ගැනීමට සමත් විය.  මෙවන් ඉඳුරුවගෙන් නව වාර්තා පහක්; වැඩිම පදක්කම් ජ’පුරට…