යාපනය හා ජයවර්ධනපුර අවසන් තරගයට

112

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරග මෙම සතිඅන්තයේ දී පැවැත්විය.  අවසන් පූර්ව තරග සඳහා යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය හා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය රජරට විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ දී ද, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය හා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ දී ද තරග වැදුනි. එම තරග ජයග්‍රහණය කළ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය හා විශ්වවිද්‍යාලය අවසන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරග මෙම සතිඅන්තයේ දී පැවැත්විය.  අවසන් පූර්ව තරග සඳහා යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය හා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය රජරට විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ දී ද, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය හා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය මොරටුව විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ දී ද තරග වැදුනි. එම තරග ජයග්‍රහණය කළ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය හා විශ්වවිද්‍යාලය අවසන්…