පුහුණුකරුවන්ගේ කමිටුවේ මුල්පුටුව ‘වයිපර්’ ගුණරත්නට

184
Viper Gunaratne

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ අභිනව සභාපති රිස්ලි ඉලියාස් මහතා හා ඔහුගේ විධායක කමිටුව මීළඟ වසර දෙක සඳහා උපකමිටු නම් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ හිටපු සුපිරි ක්‍රීඩක හා ප්‍රවීණ පුහුණුකරු නිහාල් ‘වයිපර්’ ගුණරත්න ශ්‍රී ලංකා රග්බි පුහුණුකරුවන්ගේ කමිටුවේ සභාපති ලෙස පත් කර ඇත්තේ දිවයින පුරා රග්බි පුහුණුකරුවන් අධීක්ෂණය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ අභිනව සභාපති රිස්ලි ඉලියාස් මහතා හා ඔහුගේ විධායක කමිටුව මීළඟ වසර දෙක සඳහා උපකමිටු නම් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජයේ හිටපු සුපිරි ක්‍රීඩක හා ප්‍රවීණ පුහුණුකරු නිහාල් ‘වයිපර්’ ගුණරත්න ශ්‍රී ලංකා රග්බි පුහුණුකරුවන්ගේ කමිටුවේ සභාපති ලෙස පත් කර ඇත්තේ දිවයින පුරා රග්බි පුහුණුකරුවන් අධීක්ෂණය…