ජාතික දැල්පන්දු පුහුණුකාරිනී ධුරයට අයදුම්පත් කැඳවයි

43
Sri Lanka Netball

ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු ප්‍රධාන පුහුණුකාරිනී තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සංගමය මඟින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.  2022 වසරේ ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවය සහ ඒ අතරතුර පැවැත්වෙන සියලුම තරගාවලි ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම නව ප්‍රධාන පුහුණුකාරිනිය පත්කිරීම සිදුකෙරෙනු ඇත. මීට පෙර එම ධුරය දරමින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායම සමඟ දැඩි සාර්ථකත්වයක් අත්විඳි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු ප්‍රධාන පුහුණුකාරිනී තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සංගමය මඟින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.  2022 වසරේ ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාවය සහ ඒ අතරතුර පැවැත්වෙන සියලුම තරගාවලි ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම නව ප්‍රධාන පුහුණුකාරිනිය පත්කිරීම සිදුකෙරෙනු ඇත. මීට පෙර එම ධුරය දරමින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායම සමඟ දැඩි සාර්ථකත්වයක් අත්විඳි…