තිලකා ජිනදාස ජාතික දැල්පන්දු පුහුණුකාරීත්වයෙන් ඉවත් වෙයි

176

ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරිනිය ලෙස කටයුතු කළ තිලකා ජිනදාස එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත.  ඇයගේ මෙම තීරණය පිළිබඳව විද්‍යුත් තැපෑලක් හරහා ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සංගමයේ සභාපති ලක්‍ෂ්මි වික්ටෝරියා දැනුවත් කිරීමට ඇය කටයුතු කරනු ලැබීය. ඒ අනුව ඇය මේ ආකාරයට ජාතික දැල්පන්දු ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වයෙන් ඉවත් වීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරිනිය ලෙස කටයුතු කළ තිලකා ජිනදාස එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත.  ඇයගේ මෙම තීරණය පිළිබඳව විද්‍යුත් තැපෑලක් හරහා ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සංගමයේ සභාපති ලක්‍ෂ්මි වික්ටෝරියා දැනුවත් කිරීමට ඇය කටයුතු කරනු ලැබීය. ඒ අනුව ඇය මේ ආකාරයට ජාතික දැල්පන්දු ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වයෙන් ඉවත් වීමට…