බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාවේ කප් ගැසූ ශූරිය “රේණු චන්ද්‍රිකා”

107

රේණු චන්ද්‍රිකා ද සිල්වා, 1997 සිට 2003 දක්වා පිට පිට වසර 7ක් බැඩ්මින්ටන් ජාතික ශූරිය ලෙසත්, ඉන් අනතුරුව තවත් වසර 4ක් එම ශූරතාව දිනා ගනිමින් වසර 11ක් ජාතික බැඩ්මින්ටන් ශූරිය වීමටත් සමත් වෙනවා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මේ දක්වා දිනා ඇති ඉහළම බැඩ්මින්ටන් ශූරතාව ද දිනා ගන්නේ ඇයයි. මේ ThePapare.com…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

රේණු චන්ද්‍රිකා ද සිල්වා, 1997 සිට 2003 දක්වා පිට පිට වසර 7ක් බැඩ්මින්ටන් ජාතික ශූරිය ලෙසත්, ඉන් අනතුරුව තවත් වසර 4ක් එම ශූරතාව දිනා ගනිමින් වසර 11ක් ජාතික බැඩ්මින්ටන් ශූරිය වීමටත් සමත් වෙනවා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මේ දක්වා දිනා ඇති ඉහළම බැඩ්මින්ටන් ශූරතාව ද දිනා ගන්නේ ඇයයි. මේ ThePapare.com…