රුසියාවට වැටකපන රුසියාවේම තහනම් උත්තේජක මහමොළකරු

146

එළඹෙන 2021 වසර සඳහා කල් දැමුණු Tokyo ඔලිම්පික් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට කිසිදු රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවකට අවස්ථාවක් ලබා නොදිය යුතු බව තහනම් උත්තේජක භාවිතය පිළිබඳ සැලසුම් කරන්නෙකු ලෙස සිට මේ වන විට විස්ල්බ්ලොවර් වරයෙකු බවට පත්ව සිටින Grigory Rodchenkov පවසා සිටියි. ඒ අනුව රුසියාවේ කුප්‍රකට රජයේ අනුග්‍රහය යටතේ සිදු වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එළඹෙන 2021 වසර සඳහා කල් දැමුණු Tokyo ඔලිම්පික් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට කිසිදු රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවකට අවස්ථාවක් ලබා නොදිය යුතු බව තහනම් උත්තේජක භාවිතය පිළිබඳ සැලසුම් කරන්නෙකු ලෙස සිට මේ වන විට විස්ල්බ්ලොවර් වරයෙකු බවට පත්ව සිටින Grigory Rodchenkov පවසා සිටියි. ඒ අනුව රුසියාවේ කුප්‍රකට රජයේ අනුග්‍රහය යටතේ සිදු වූ…